Privacy- en cookiebeleid

Dit is de privacyverklaring van Chang Made. In dit document wordt uitgelegd hoe Chang Made omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Chang Made de grootst mogelijke zorgvuldigheid.Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van Chang Made worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Chang Made bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website (www.changmade.com) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Chang Made, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens


Noodzaak verwerking

Noodzaak verwerking De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Chang Made biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, webhosting en/of het registreren van uw domeinnaam, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Chang Made verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten, waaronder verstaan: (I) het registreren van één van haar websites of formulieren, (II) het ondersteunen en leveren van diensten en (III) registreren, wijzigen, verhuizen en/of opheffen van een domeinnaam;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website.

Bewaartermijn

De door Chang Made verwerkt persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Opslag projecten

Projecten worden opgeslagen en bewaard in Dropbox met als doel om afgeronde projecten te archiveren en klanten tevens de mogelijkheid te bieden om hem betreffende projecten opnieuw te kunnen downloaden. Chang Made maakt hierbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om eventuele aanwezige persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking door derden

Chang Made deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 1. Antagonist B.V., ten behoeve van het registreren, wijzigen, verhuizen en/of opheffen van een domeinnaam en de uitvoering van hostingdiensten. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 2. Vimexx B.V., ten behoeve van het registreren, wijzigen, verhuizen en/of opheffen van een domeinnaam en de uitvoering van hostingdiensten. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 3. Themeco LLC, ten behoeve van de aanschaf van een X of PRO licentie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 4. Jortt B.V. ten behoeve van het verrichten van de (financiële) administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 5. Mollie B.V., ten behoeve van de uitvoering van betalingen. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 6. Knab (Aegon Bank N.V.), ten behoeve van de afhandeling van betalingen. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen indien en voor zover een betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en/of deze besluitvorming noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen Chang Made en betrokkene. Daarbij dient er een unierechtelijk bepaling van toepassing zijn op de Verwerkingsverantwoordelijke die voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de vrijheden, rechten en gerechtvaardigde belangen van een betrokkene.

Betrokkene heeft daarbij het recht om zijn standpunt kenbaar te maken, en het besluit aan te vechten. Chang Made dient ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene tenminste zorg te dragen voor menselijke tussenkomst van Verwerkingsverantwoordelijke.


Beveiliging van Persoonsgegevens

Chang Made neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van onze website, www.changmade.com, stem je in met deze disclaimer. Chang Made behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Chang Made aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van Chang Made. Alle teksten en foto’s en/of afbeeldingen op www.changmade.com zijn auteursrechtelijke beschermd en eigendom van Chang Made.

Cookieverklaring


Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Chang Made.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Chang Made, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Chang Made over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Chang Made staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht


Wijzigingen privacyverklaring

Chang Made kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op deze website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd deze website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is opgesteld op 11 december 2018.